ایمونو اچ بی اس ( ImmunoHBS 540 IU/3ml )

این محصول حاوی 11.7 میلی گرم سدیم در سه میلی لیتر ویال است

ایمونورو 300 میکروگرم ( Immuno RHO PFS )

هر دو میلی لیتر از سرنگ آماده تزریق حاوی 1500 واحد بین المللی از ضد ایمونوگلوبولین دی انسانی است. هر 100 میکروگرم از ضد ایمونوگلوبولین انسانی مطابق با 500 واحد بین المللی است.

رمیکید ( Remicade )

رمیکید یک داروی مونوکلونال آنتی بادی موشی انسانی است که برای درمان برخی بیماری های خود ایمنی استفاده میشود.

ونبیگ ( Venbig )

این محصول حاوی 39 میلی گرم سدیم در 10 میلی لیتر ویال، و 175.5 میلیگرم سدیم در 45 میلی لیتر ویال است.