آدریامایسین ( Adriamycin )

محلول آماده برای تزریق 10 mg, 50 mg، ویال سایتوسیف

آروماسین ( Aromasin )

با اتصال به گروه هِم آنزیم آروماتاز، تبدیل آندروژن به استروژن را در بافت‌های محیطی مهار می‌کند و مانع از تولید استروژن می‌شود.

استراسیت ( Estracyt )

مولکولEstracyt ترکیبی از استرادیول به همراه یک نیتروژن موستارد است. عملکرد توبولین را به واسطه‌ی اتصال به پروتئین‌های میکروتوبول مهار می‌کند. ممکن است اثرات آنتی‌تومور EstraCyt مرتبط با بخش استروژنی آن باشد. با افزایش سطح استروژن، میزان تستوسترون کاهش می‌یابد.

ان پلیت ( Nplate )

رومی‌پلوستیم ماده تشکیل‌دهنده فعال انپلیت است. رومی‌پلاستیم پروتئینی است که برای درمان پایین بودن تعداد پلاکت‌های بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنی وابسته به ایمنی (ایدیوپاتیک) (ITP) استفاده می‌شود.

تمودال ( Temodal )

کپسول های ٥، ٢٠، ١٠٠، ١٤٠ و ٢٥٠ میلی گرمی در بسته های ده تایی، و ویال حاوی ١٠٠ میلی گرم ماده موثره

دپو پروورا ( Depo - Provera )

سوسپانسیون استریل تزریقی 500 میلی گرم در 3.3mL ویال (150 mg/mL)

زاودوس ( Zavedos )

ویال mg 5 و 10 mg (mg/ml 1)

فارموروبیسین ( Pharmorubicin )

ویال سایتوسیف حاوی 10 و 50 میلی گرم Pharmorubicin

نئوپوژن ( Neupogen )

سرنگ آماده تزریق محلول نئوپوژن 48 میلیون واحد (mg/ml 0.96) , 30 میلیون واحد (mg/ml 0.6)

وکتیبیکس ( Vectibix )

وکتیبیکس در درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال (سرطان روده‌) بیماران بزرگ‌سال استفاده می‌شود که مبتلابه نوع خاصی از تومور معروف به نام «تومور وحشی RAS» هستند. وکتیبیکس به‌تنهایی یا همراه با سایر داروهای ضد سرطان مصرف می‌شود.

اکسجوا ( Xgeva )

اکسجوا حاوی پروتئینی (آنتی‌بادی مونوکلونال) با نام دنوزومب است. این پروتئین باعث کندی روند تخریب استخوان می‌شود، که گسترش سرطان به استخوان (متاستاز استخوان) یا تومور جاینت سل استخوان عامل آن است.