زالاتان ( Xalatan )

قطره چشمي 50 ميكروگرم در ميلي ليتر (لاتانوپروست)