دپو مدرول ( Depo Medrol )

سوسپانسیون استریل آبی دپو- مدرول (40 میلی‌گرم/ میلی لیتر)

سولومدرول ( Solu Medrol )

هر بسته شامل 2 ویال است: 500 ميلي گرم پودر استريل جهت تزريق و يک محلول استريل مي باشد .

سولوکورتف ( Solu Cortef )

سولوکورتف پودر استريل 100 ميلي گرمي ويال ساده