داستینکس (Dostinex)

Cabergoline یک آنتاگونیست گیرنده های دوپامینی (D2) در هیپوفیز می باشد. تحریک گیرنده های دوپامینی (D2) باعث کاهش ترشح پرولاکتین از هیپوفیز قدامی می گردد. Cabergoline اثری بر ترشح دیگر هورمون های هیپوفیز ندارد.

دالاسین اوالز ( DALACIN OVULE )

باعث مهار سنتز پروتئین در ریبوزوم باکتری می شود

دوفاستون ( Duphaston )

دوفاستون دیدروژسترون که از انواع سنتتیک هورمون پروژسترون است، می باشد. دوفاستون می تواند در موارد کمبود پروژسترون و هورمون درمانی جایگزین در خانم هایی همراه با عوارض یائسگی، مصرف می شود.

سایتوتک ( CYTOTEC )

ترشح اسید معده را از طریق اثرگذاری مستقیم بر سلول های جداری کاهش می دهد. سلول های جداری رسپتورهایی دارند که تمایل شدیدی به پروستاگلندین های گروه E دارند.

همابیت (Hemabate)

محلول استریل همابیت در بسته بندی 10 عددی و به شکل آمپول 1 میلی لیتری موجود است.