خون و سرطان

خون و سرطان

سرطان روده ی بزرگ قابل پیشگری اسـت:
اگر تغذ یه سالم داشته باشیم
ورزش و تحرک داشته باشیم
از مصرف سیگار و الکل اجتناب کنیم