27 شهریور

Advance Search In Medical Databases

کمیتـه مدیـکال بهسـتان دارو بـا هـدف ایجـاد بســتری علمــی تحــت عنــوان پــروژه Science Club و برگــزاری جلســات آموزشــی در رابطــه بــا موضوعــات پرکاربــرد در زمینههــای مختلــف پژوهشــی و غیــره بــرای پزشــکان در رشــتههای تخصصــی مختلــف، در تاریــخ پنجشــنبه 17 تیرمــاه وبینــاری بــا موضــ ...