27 شهریور

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری توسط تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا و همکاری کمپانی ابوت

27 شهریور

وبینار همزمان « پروژسترونها در ژنیکولوژی » کمپانی ابوت

بـه دنبـال همـکاری همیشـگی کمپانـی ابـوت و انجمـن علمـی زنـان و زایمـان ایـران، ایـن وبینـار در تیرمــاه 1400 بــا حضــور دبیــر علمــی برنامــه، خانـم دکتـر اعظـم السـادات موسـوی، فلوشـیپ انکولـوژی و رئیـس انجمـن علمـی متخصصیـن زنــان و زایمــان ایــران و دبیــر اجرایــی آن خانــم دکتــر نســیم سـ ...

27 شهریور

وبینار حمایت از فاز لوتئال در بارداری و نازایی « کمپانی ابوت »

ایـن وبینـار بـا همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی مازندارن در روز چهارشـنبه 23 تیر ماه از سـاعت 10 الــی 13 بــا حضــور 100 نفــر شــرکت کننــده برگزار شد.

24 شهریور

وبینار علمی »خونریزیهای سه ماهه اول بارداری « کمپانی ابوت »

برنامه در روز پنجشنبه سوم تیر ماه از ساعت 11 تــا 13 در شــرکت بهســتان دارو بــا مشــارکت انجمـن زنـان و زایمـان ایـران برگـزار گردیـد.

18 مرداد

وبینار "تازه های فشار خون با رویکرد اورژانس های فشار خون"

برنامه در روز پنجشنبه بیست و هفتم خرداد از ساعت 15 الی 18توسط کمپانی ابوت با همکاری گروه کاردیولوژی بیمارستان رضوی واساتید بیمارستان امام رضای مشهد برگزار گردید. آقای دکتر علی اشراقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان دبیر علمی و آقای دکتر محمد وجدانپرست رئیس امور پژوهشی بیمارستان رضوی بع ...