6 مهر

وبینار واکسن پرونار، کمپانی فایزر

7 شهریور

وبینار نوروپاتی در طب درد، کمپانی فایزر

کمپانی فایزر با همکاری انجمن بررسی درد در ایران و انجمن سردرد ایران وبینار نوروپاتی در طب درد را در روز پنجشنبه تاریخ 21 مرداد در شرکت بهستان دارو برگزار کرد.

24 شهریور

وبینار مروری بر آنتیبیوتیک تایگسیل کمپانی فایزر

وبینــار داخلــی »مــروری بــر آنتــی بیوتیــک تایگســیل و اثربخشــی آن در درمــان بیمــاران عفونـی« در تاریـخ 3 تیـر مـاه 1400 از سـاعت 11 تـا 13 ،بـا همـکاری تیـم آنتی-اینفکتیـو کمپانـی فایــزر، گــروه عفونــی دانشــگاه ایــران و حضــور اســاتید عفونــی برگــزار شــد.

18 مرداد

وبینار پروستاگلندین و بیماری های نوزادان

برنامه با همکاری مرکز طبی کودکان، انجمن علمی قلب کودکان ایران و انجمن علمی پزشکان نوزاد ایران با امتیاز بازآموزی، در روز جمعه ، تاریخ: 4 تیرماه با حضور اساتید فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص قلب کودکان مرکز طبی کودکان، بیمارستان بقیه الله و دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد. اساتید فوق تخصص قلب کودکان ...

18 مرداد

وبینار آموزشی مصرف داروی PROSTIN VR

وبینار آموزشی مصرف داروی PROSTIN VR با همکاری گروه نوزادان بیمارستان نمازی شیراز، کمپانی فایزر

30 مرداد

راهکارهای نوین در درمان عفونت های گرم منفی مقاوم به آنتی بیوتیک

وبینار علمی راهکارهای نوین در درمان عفونت های گرم منفیمقاوم به آنتی بیوتیک ،تیم آنتی اینفکتیو کمپانی فایزر