6 مهر

وبینار تشخیص و درمان های سندروم مثانه بیش فعال

وبینار تشخیص و درمان های سندروم مثانه بیش فعال با همکاری مرکز تحقیقات اروانکولوژی بیمارستان امام خمینی تهران، کمپانی استلاس

6 مهر

نشست تخصصی گروه نفرولوژی بیمارستان شهید لبافی نژاد

6 مهر

وبینار بیماری های پروستات با همکاری انجمن متخصصین ارولوژی یزد

در راستای حمایت همیشگی کمپانی آستلاس در برنامه های علمی گروه ارولوژی، برنامه در روز پنجشنبه، 14 مرداد ماه با حضور حدود 95 نفر از متخصصین ارولوژی شهر یزد برگزار گردید.

6 مهر

بررسی اختلالات کف لگن در زنان منوپوز

وبینار بررسی اختلالات کف لگن در زنان منوپوز با همکاری انجمن پلویک فلور زنان و گروه متخصصین زنان شهر یزد، کمپانی آستلاس

6 مهر

وبینارگروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمپانی استلاس

در راستای حمایت همیشگی کمپانی استلاس از برنامه های علمی گروه ارولوژی، این برنامه در روز جمعه ، ۷ خردادماه با عنوان بزرگی خوش خیم پروستات با سخنرانی اساتید ارولوژی بیمارستان امام رضا اردبیل به مدت 3 ساعت بصورت مجازی همراه با امتیاز بازآموزی برگزار گردید که با استقبال 100 نفر از پزشکان استان اردبیل ه ...

29 شهریور

وبینار « بیماریهای ناشی از سایتومگالو ویروس پس از پیوند کلیه »

کمپانــی اســتالس همــواره بــا حمایــت از برنامههــای علمــی جهــت ارتقــاء ســطح علمــی جامعـهی پزشـکی کشـور رسـالت خـود را تا کنون بــه خوبــی انجــام داده اســت.