6 مهر

نشست تخصصی گروه نفرولوژی بیمارستان شهید لبافی نژاد

11 مهر

کنگره مجازی گروه لاپاروسکوپی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

وبینارتیم بیهوشی کمپانی MSD در کنگره مجازی گروه الپاروسکوپی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهراناولیـن کنگـره مجـازی زنـان و مامایـی دانشـگاه تهـران، بـا عنوان عوارض الپاروسـکوپی، در تاریخ پنجشــنبه 17 تیرمــاه بــا حضــور فعــال کمپانــی MSD برگـزار شـد.

18 مرداد

حضورکمپانی‌های Pfizerو MSD در چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ایران

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی، با عنوان پیشرفت ها و چالش ها در چشم پزشکی، توسط انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ پنج شنبه و جمعه 27 و 28 خرداد ماه با حضور فعال دو کمپانی Pfizer و MSD برگزار شد.

11 مهر

نهمین کنگره بین‌المللی سرطان های زنان ایران بصورت آنلاین

نهمین کنگره بین‌ المللی سرطان های زنان ایران بصورت آنلاین،با همکاری و میزبانی بهستان دارو ، کمپانی ام اس دی